فروش محصولات ایرانول

روغن انتقال حرارت ایرانول HT

روغن انتقال حرارت ایرانول HT

ایرانول HT با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Full Hydrofinishing) توليد گرديده است.روغن پايه اين محصول بگونه¬اي جدا سازي و انتخاب گرديده است كه مشخصات مورد نياز بخصوص از نظر عدم ايجـاد بخار روغن در سيستم را تامين نمـايد.

ادامه مطلب

روغن ایرانول ترانس D

روغن ایرانول ترانس D

ایرانول ترانس D با استفاده از روغن پايه نفتنيک گزينش شده ، بدون مواد بازدارنده و خواص دي الکتريک عالي ونقطه ريزش پايين جهت مصرف در سيستم هاي الکتريکي که خاصيت اکسيداسيون معمولي مورد نياز باشد، توليد گرديده‌است.

ادامه مطلب

روغن ایرانول ترانس DN

روغن ایرانول ترانس DN

ایرانول ترانسDN با استفاده از روغن پايه نفتنيک گزينش شده ، بدون مواد بازدارنده و خواص دي الکتريک عالي ونقطه ريزش پايين جهت مصرف در سيستم هاي الکتريکي که خاصيت اکسيداسيون معمولي مورد نياز باشد، توليد گرديده‌است.

ادامه مطلب

روغن توربین ایرانول HB

روغن توربین ایرانول HB

روغن توربین بخار ایرانولHB با استفاده از روغن پايه پارافين يك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرایند پالایش با هيدروژن (Full Hydro finishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

ادامه مطلب

روغن توربین ایرانول HBS

روغن توربین ایرانول HBS

روغن توربین بخار، آب ، گاز

ایرانول HBS با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هيدروژن (Full Hydrofinishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده‌است.

ادامه مطلب

روغن توربین ایرانول HBS II

روغن توربین ایرانول HBS II

روغن توربین باکارايي عالي

ایرانولHBS II با استفاده از روغن پايه‌ی پارافینیک گروه II و مواد افزودني مناسب، با طراحی ویژه برای بهبود خاصیت پایداری در مقابل اکسیداسیون، حرارت و افزایش عمر روغن در شرایط عملیاتی توليد گرديده‌است.

ادامه مطلب

روغن توربین ایرانول HBX

روغن توربین ایرانول HBX

روغن توربین بخار، آب، گاز

ایرانولHBX با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هيدروژن (Full Hydrofinishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

ادامه مطلب

روغن توربین ایرانول HBX II

روغن توربین ایرانول HBX II

روغن توربین باکارایی عالی

ایرانولHBX II با استفاده از روغن پايه‌ی پارافینیک گروه II و مواد افزودني مناسب، با طراحی ویژه برای بهبود خاصیت پایداری در مقابل اکسیداسیون، حرارت و افزایش عمر روغن در شرایط عملیاتی توليد گرديده‌است.

ادامه مطلب

روغن توربین ایرانول HBX Plus

روغن توربین ایرانول HBX Plus

روغن توربین بخار، آب، گاز

ایرانولHBX Plus با استفاده از روغن پايه پارافينيك گروه III، بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هيدروژن (Full Hydro finishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

ادامه مطلب

روغن دنده صنعتی ایرانول IG.F

روغن دنده صنعتی ایرانول IG.F

روغن دنده صنعتی ایرانول IG.F با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب براي دستيابي به مشخصات مورد تأييد فلندر توليد گرديده‌است.

ادامه مطلب