images/category/gasoline.png

روغن موتور دیزلی

روغن موتوردیزلی ایرانول D-5000

روغن موتور دیزلی ایرانول 5000-D

روغن موتوردیزلی ایرانول D-5000با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب بمنظور استفاده درشرایط آب و هوایی و جاده ای ایران تولید گردیده است.

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • اثرات پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا که منجر به جمع آوری دوده از سطح موتور و کاهش رسوب می گردد.
 • قلیائیت مناسب برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسید های تولید شده بر اثر احتراق داخلی و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب
 • کاهش مصرف روغن و سوخت
سطوح کیفیت:
 • API CD
 • ISIRI 13427
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپرشارژ در مواردی که سطوح کارايي فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.
گواهی:

درجه SAE

30 40 50

روش آزمون ASTM

گرانروی کینماتیک در100ºC،cSt

12 15/5 20

D-445

شاخص گرانروی (VI)

90 90 90

  D-2270  

نقطه اشتعال   ،  ºC     

225 235 240

D-92    

نقطه ریزش   ،  ºC      

18- 12- 9-

D-97    

عدد قلیایی کل (TBN)،mgKOH/g

10 10 10

D-2896

دانسیته در15ºC، Kg/m3

890 895 900

D-1298

روغن موتوردیزلی ایرانول D-7000

روغن موتور دیزلی ایرانول D-7000

روغن موتوردیزلی ایرانول D-7000با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • خاصیت بالای ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا که منجر به کاهش دوده و رسوب از سطح موتور می گردد
 • قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق داخلی و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • خاصیت ضد اکسیداسیون عالی و پایداری حرارتی بالا
 • کاهش مصرف روغن و سوخت
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارايي فوق توسط سازنده توصیه گردیده است
 • مناسب جهت مصرف در ماشین آلات سبک و سنگین و دیزلهای ثابت ایستگاهی
 • مناسب جهت مصرف در ماشین آلات راه سازی و تجهیزات مورد استفاده در معادن و کشاورزی
کیفیت:
 • API CD/SE
 • MIL-L 2104D
 • Allison C-3
 • Caterpillar TO-2
 • ISIRI 6279
مشخصات:

روغن موتوردیزلی ایرانول D-9000

روغن موتور دیزلی ایرانول D-9000

روغن موتوردیزلی ایرانول D-9000با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
 • قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
 • قدرت روانکاری یاتاقانها دردماهای پایین استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه به هنگام استفاده درمسافت های کوتاه
 • حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
 • قابل استفاده در تمام فصول
 • کاهش مصرف سوخت
سطوح کیفیت:
 • API CF-4/CF/SJ
 • MB 228.0,228.1
 • ACEA E2-96
 • 11379, ISIRI 11378
 • Allison C-4
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهار زمانه ، سوپر شارژ و توربوشارژ وموتورهای بنزینی در مواردیکه سطوح کارايي فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.
 • مورد استفاده در تجهیزات راهسازی ، ساختمانی ، حفاری معادن و کشاورزی و ماشین آلات سبک و سنگین
مشخصات:

درجه SAE

40 50 15W-40 20W-50

روش آزمون ASTM

گرانروی کینماتیک در100ºC،cSt

15/5 20 15/5 19

D-445

شاخص گرانروی (VI)

90 90 135 125

  D-2270  

نقطه اشتعال   ،  ºC     

235 240 210 220

D-92    

نقطه ریزش   ،  ºC      

24- 21- 27- 24-

D-97    

عدد قلیایی کل (TBN)،mgKOH/g

12 12 12 12

D-2896

دانسیته در15ºC، Kg/m3

895 900 885 890

D-1298

  گرانروی در سرما در cP

--- ---

در20ºC-

≤7000

در15ºC-

≤9500

D-5293

روغن موتوردیزلی ایرانول D-9000 Plus

روغن موتور دیزلی ایرانول D-9000 Plus

روغن موتوردیزلی ایرانول D-9000 Plusبا استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • مناسب جهت استفاده در موتور دیزلی لنج های دریایی
 • پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
 • قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
 • قدرت روانکاری یاتاقانها دردماهای پایین استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه به هنگام استفاده درمسافت های کوتاه
 • حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
 • قابل استفاده در تمام فصول
 • کاهش مصرف سوخت
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهار زمانه ، سوپر شارژ و توربوشارژ وموتورهای بنزینی در مواردیکه سطوح کارايي فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.
 • مورد استفاده در تجهیزات راهسازی ، ساختمانی ، حفاری معادن و کشاورزی و ماشین آلات سبک و سنگین
کیفیت:
 • API CF-4/CF/SJ
 • VOLVO VDS
 • ACEA A2-96, B2-98,E2-96
 • MB 228.0,228.1
 • ISIRI 11378,11379

روغن موتوردیزلی ایرانول D-15000

روغن موتور دیزلی ایرانول D-15000

روغن موتوردیزلی ایرانول D-15000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
 • قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
 • قدرت روانکاری یاتاقانها دردماهای پایین استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه به هنگام استفاده درمسافت های کوتاه
 • حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
 • استفاده در تمام فصول
 • کاهش مصرف سوخت
سطوح کیفیت:
 • API CG-4
 • MB 228.3
 • Volvo VDS-2 ( VOLVOدارای تاییدیه از شرکت)
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهار زمانه ، سوپر شارژ و توربوشارژ در مواردیکه سطوح کارايي فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.
 • مورد استفاده در تجهیزات راهسازی ، ساختمانی ، حفاری معادن و کشاورزی و ماشین آلات سنگین
گواهی:

درجه SAE

15W-40

روش آزمون ASTM

گرانروی کینماتیک در100ºC،cSt

15/5

D-445

شاخص گرانروی (VI)

135

  D-2270  

نقطه اشتعال   ،  ºC     

210

D-92    

نقطه ریزش   ،  ºC      

27-

D-97    

عدد قلیایی کل (TBN)،mgKOH/g

12

D-2896

دانسیته در15ºC، Kg/m3

875

D-1298

  گرانروی در سرما در20ºC- , cP

7000

D-5293

روغن موتوردیزلی ایرانول D-17000

روغن موتور دیزلی ایرانول D-17000

روغن موتوردیزلی ایرانول D-17000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • مناسب جهت استفاده در موتور دیزلی لنج های دریایی
 • خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
 • قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
 • قدرت روانکاری یاتاقانها دردماهای پایین استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه به هنگام استفاده درمسافت های کوتاه
 • حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
 • استفاده در تمام فصول
 • کاهش مصرف سوخت
سطوح کیفیت:
 • API CH-4
 • ISIRI 11380
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهار زمانه ، سوپر شارژ و توربوشارژ در مواردیکه سطوح کیفیت فوق توصیه گردیده است.
 • مورد استفاده در تجهیزات راهسازی ، ساختمانی ، حفاری معادن و کشاورزی و ماشین آلات سنگین
گواهی:

 

درجه SAE

15W-40 20W-50

روش آزمون ASTM

گرانروی کینماتیک در100ºC،cSt

15/5 19

D-445

شاخص گرانروی (VI)

140 125

  D-2270  

نقطه اشتعال   ،  ºC     

210 220

D-92    

نقطه ریزش   ،  ºC      

27- 27-

D-97    

عدد قلیایی کل (TBN)،mgKOH/g

12 12

D-2896

دانسیته در15ºC، Kg/m3

875 885

D-1298

  گرانروی در سرما در cP ،

در20ºC-

7000

در15ºC-

≤9500

D-5293

راه‌های ارتباط با بازرگانی پرشین اویل

تماس با ما

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
91 49 177 (0912)
63 55 81 66 (021)
34 56 81 66 (021)
36 11 80 66 (021)

آدرس ما

جاده قدیم کرج - بعد از پل کن - روبروی حمل و نقل جمهوری اسلامی
پلاک 382

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 16
پنج شنبه 9 تا 13