روغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس D

روغن ترانسفورماتورایرانول ترانس D

روغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس D با استفاده از روغن پايه نفتنيک گزينش شده ، بدون مواد بازدارنده و خواص دي الکتريک عالي ونقطه ريزش پايين

جهت مصرف در سيستم هاي الکتريکي که خاصيت اکسيداسيون معمولي مورد نياز باشد، توليد گرديده‌است.

 • مزایای محصول:

  • حلاليت عالي و قابليت معلق کنندگي مناسب به منظور جلوگيري از رسوب لجن در حين عمليات و ممانعت از مسدود شدن کانالهاي ترانسفورماتور
  • خاصيت اکسيداسيون مناسب
  • گرانروي پايين براي بهبود بخشيدن به خاصيت انتقال حرارت در سيستم
 • تولید کننده:

  ایرانول
 • سطوح کیفیت

  • IEC 60296:2003
 • جدول مشخصات محصول

 • موارد استفاده:

  • در كليه‌ی ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده‌ی برق، کلیدهای قطع و وصل و ساير تجهيزات الکتريکي كه سطوح كارايي فوق توسط سازنده دستگاه توصيه گرديده‌است.